Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
93

I C 200/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-03-27

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Walewska Protokolant: Beata Popowska po rozpoznaniu 27.03.2017 r. w Ł. sprawy z powództwa (...) w K. przeciwko L. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Ustala, że koszty sądowe obciążają stronę powodową.
Czytaj więcej»

I C 200/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 200/17 UZASADNIENIE Powód - (...) w K. , w pozwie wniesionym przeciwko L. B. (1) , domagał się zapłaty kwoty 4,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70,22 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu z uwzględnieniem kosztów zastępstwa procesowego na rzecz powoda. W uzasadnieniu powód wskazał, że umową cesji z 6 września 2016 r powód nabył wierzytelność w stosunku do pozwanego od (...) s.a. z siedzibą w W. z tytułu świadczonych
Czytaj więcej»

I C 205/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-02-18

Data publikacji: 2015-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 205/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa J. K. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda J. K. kwotę 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za okres od dnia 30.11.2013 r. do
Czytaj więcej»

I C 305/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-11-25

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 305/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSR Małgorzata Jędrzejewska Protokolant: Anna Świderska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2014 r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa J. Ż. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powódki J. Ż. kwotę 28.585,40 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści grosz
Czytaj więcej»

I C 990/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-12-19

Data publikacji: 2015-09-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Potrącenie wierzytelności z należności publicznoprawnej jako podstawa pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego
Sygn. I C 990/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19.12.2014r. Sąd Rejonowy w Łomży I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Magdalena Walewska Protokolant : Beata Jabłońska po rozpoznaniu 15.12.2014r. w Łomży sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. M. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego I Powództwo oddala. II Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanej Gminy M. M. 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

IV P 308/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-05-04

Data publikacji: 2015-06-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

S. .akt. IVP 308/14 UZASADNIENIE Powód M. K. domagał się zasądzenia od pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. odszkodowania z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w kwocie 15.330,00 zł z ustawowymi odsetkami od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty i obciążanie pozwanej kosztami procesu . Uzasadniając powództwo podał, że był zatrudniony w pozwanej spółce na stanowisku magazyniera na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.04.2013
Czytaj więcej»

IV U 5/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-06

trafność 100%

Sygn. akt IV U 5/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016r. Sąd Rejonowy w Łomży IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Urszula Zaleska Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Laskowska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r. w Łomży na rozprawie sprawy z odwołania P. O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. o jednorazowe odszkodowanie na skutek odwołania od decyzji z 15.12.2015r. znak: (...)- (...) Oddala odwołan
Czytaj więcej»

V GC 101/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Sygn. akt V GC 101/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16/09/2014 Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w Ł. w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Ewa Kłapeć-Kalinowska Protokolant : Izabela Twarowska po rozpoznaniu w dniu 02 września 2014r. w Łomży na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości K. przeciwko Miastu Ł. reprezentowanemu przez Prezydenta Miasta Ł. o zapłatę I Zasadza od pozwanego Miasta Ł. reprezentowanego
Czytaj więcej»

V GC 101/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2014-10-07

Data publikacji: 2014-12-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przesłanki odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy na tle umowy o roboty budowlane
Sygn. akt V GC 101/14 UZASADNIENIE Powódka (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu Miastu Ł. wniosła do Sądu Rejonowego w Łomży o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwany ma zapłacić na jej rzecz kwotę 19.100,79 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15.03.2014r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż
Czytaj więcej»

III RC 110/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Łomży

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 110/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Łomży III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Piorunek Protokolant: Aneta Pogroszewska po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. w Łomży sprawy z powództwa małoletniego A. S. (1) reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową matkę A. S. (2) przeciwko R. S. o podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty ustalone uprzednio wyrokiem Sądu Okręgowego w
Czytaj więcej»