Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 99/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łomży z 2017-11-17

Sygn. akt. IV U 99/17

UZASADNIENIE

Decyzją 30 maja 2017r. znak: 010700/603/92/865112017-ZAS Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił S. G. (1) wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 30.01.2017r. do 14.03.2017r. w wysokości 100 % podstawy jego wymiaru.

W uzasadnieniu tejże decyzji (...) Oddział w B. stwierdził, iż odmawia odwołującemu się przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 8, art. 9 ust.1, art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, gdyż zdarzenia z dnia 27.01.2017r. nie uznano za wypadek podczas wykonywania pracy. Wskazał, iż jak wynika z akt sprawy i przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego zdarzenie to nie miało związku z wykonywaną przez odwołującego się pracą w Szpitalu (...) w Z. w ramach zawartego kontraktu , ponieważ w dniu 27.01.2017r. S. G. (1) nie świadczył pracy w ww. szpitalu w ramach tego kontraktu. Organ nadmienił, że zasiłek chorobowy został odwołującemu się przyznany za powyższy okres w wysokości 80 % podstawy wymiaru na zasadach określonych w ustawie z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego we w razie choroby i macierzyństwa.

S. G. (1) złożył odwołanie od tej decyzji, w którym wniósł o jej zmianę i uznanie zaistniałego zdarzenia z 27 stycznia 2017r. za wypadek przy pracy i wypłatę zasiłku chorobowego w wysokości 100 % podstawy wymiaru. . Stwierdził, że ustalenia poczynione przez organ rentowy nie mają odzwierciedlania w stanie faktycznym sprawy. Podniósł, że ww. szpital w piśmie z dnia 02.06.2017r. przekazał organowi rentowemu sprostowanie do wyjaśnienia, z treści którego wynika, że w dniu 27.01.2017r. wykonywał on pracę w ramach zawartego ze szpitalem kontraktu. Wskazał, że w dniu 27.01.2017r. uległ wypadkowi na terenie Szpitala (...) w Z. w czasie wykonywania zwykłych czynności związanych z realizacją zawartego ze szpitalem kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych , co znalazło potwierdzenie w przekazanym do organu rentowego piśmie Szpitala (...) w Z. i ma potwierdzenie w dokumentacji medycznej .

W odpowiedzi na odwołanie (...) Oddział w B. wniósł o jego oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Sąd Rejonowy w Łomży ustalił, co następuje:

Odwołujący się S. G. (1) w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej prowadzi po nazwą (...) w W. i ma zawartą z Szpitalem (...) w Z. umowę (...)/OChU na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwane popularnie kontraktem. W ramach tej umowy odwołujący się jest zobowiązany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym( popularnie nazywanym C. - Urazowym), Poradni Chirurgicznej i Izbie Przyjęć, w godzinach i dniach wskazanych harmonogramie pracy lekarzy Oddziału (...) Urazowego w godzinach normalnej ordynacji) oraz w razie potrzeby w innych komórkach organizacyjnych szpitala (dowód: Umowa nr (...)/OChU na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - akta ZUS). Odwołujący się ma także zawartą druga umowę z ww. szpitalem na pełnienie dyżurów medycznych , które pełni na podstawie miesięcznych harmonogramów dyżurów medycznych ( dowód: k.13 i 14 - harmonogram dyżurów medycznych na styczeń 2017).

W dniu 27.01.2017r.( piątek) odwołujący się, zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy Oddziału (...) Urazowego w godzinach normalnej ordynacji na styczeń 2017roku , świadczył usługi opieki zdrowotnej w Szpitalu (...) w Z. od godziny 8 do 15 (dowód: k. 15 harmonogram). Około godz. 14 odwołujący się wraz z drugim lekarzem A. S. zostali wezwani do Poradni Chirurgicznej mieszczącej się na II piętrze. S. G. (1) idąc do Poradni Chirurgicznej po schodach w towarzystwie drugiego lekarza poślizgnął się i upadł na prawy bark, poczuł ból. Na oddziale zrobił sobie zastrzyk przeciwbólowy i kontynuował pracę do godz. 15.00, a następnie udał się do domu. Ponieważ dolegliwości bólowe nie ustępowały i pojawił się krwiak, w poniedziałek udał się do lekarza rodzinnego w dniu 30.01.2017r. , który wystawił zwolnienie lekarskie na okres od 30.01.2017r. do 05.02.2017r. Następnie skontaktował sie z ortopedą , który rozpoznał u niego złamanie obojczyka ( dowód: dokumentacja medyczna). Został poddany leczeniu operacyjnemu ( dowód: karta informacyjna leczenia szpitalnego Szpitala (...) Sp. z o.o. - akta ZUS). Otrzymał zwolnienie lekarskie w okresach: od 30.01.2017r. do 05.02.2017r., od 06.02.2017r. do 14.02.2017r.,15.02.2017r. do 28.02.2017r, 01.03.2017r. do 14.03.2017r.

Odwołujący się zgłosił do ZUS wniosek o sporządzenie karty wypadku. . W dniu zdarzenia odwołujący się podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu.

Organ rentowy , zdarzenia z dnia 27.01.2017r. nie uznał za wypadek przy pracy w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt.8 ustawy wypadkowej. Stwierdził, że na podstawie dokumentacji i przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono , że zdarzenie nie miało związku z pracą, ponieważ jak wynika z informacji Szpitala (...) w Z. w dniu 27.01.2017r. S. G. (1) nie świadczył pracy w ramach zawartego kontraktu ( dowód: karta wypadku i pismo Szpitala (...) w Z. z dnia 16.05.2017 - akta ZUS).

W związku z powyższym organ rentowy odmówił uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Konsekwencją tych ustaleń było wydanie w dniu 30 maja 2017r. zaskarżonej decyzji znak: 010700/603/92/865112017-ZAS( dowód: decyzja z dnia 30.05.2017r. – akta ZUS).

S. G. (1) nie zgodził się z wydaną decyzją, podnosząc ,ze w dniu 27 stycznia 2017r. udzielał świadczeń zdrowotnych w ramach zawartego z Szpitalem (...) w Z. i przedłożył wyjaśnienie tego szpitala o zaistniałej pomyłce. Pismem datowanym na dzień 02.06.2017r. Szpital (...) w Z. poinformował organ rentowy że we wcześniejszym piśmie z 16.05.2017r. doszło do pomyłki. Wpisano błędnie, że S. G. (1) w dniach od 27-30.01.2017r. w ramach kontraktu nie udzielał usług zdrowotnych, a powinno zostać wpisane, że odwołujący się w tym okresie udzielał świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu, natomiast w dniach 28.01- 30.01.2017r. według harmonogramu pracy nie miał dyżurów i nie udzielał świadczeń zdrowotnych (pismo z dnia 02.06.2017r. akta ZUS).

Organ rentowy pomimo tychże wyjaśnień nie zmienił decyzji co do kwalifikacji prawnej zdarzenia z dnia 27 stycznia 2017r. (dowód: pismo z dnia 27.06.2017r. akta ZUS).

Jak wynika z załączonego do akt sprawy harmonogramu pracy lekarzy Oddziału (...) Urazowego w styczniu 2017r. – S. G. (2) w dniu 27.01.2017r. świadczył pracę w ramach kontraktu na Izbie Przyjęć ( dowód: k. .15).

Sąd Rejonowy w Łomży zważył, co następuje:

Istota sporu sprowadzała się do ustalenia czy odwołujący się S. G. (1) w dniu wypadku . tj. 27 stycznia 2017r. świadczył pracę( w zakresie świadczenia usług zdrowotnych) w Szpitalu (...) w Z..

W ocenie Sądu twierdzenia organu rentowego, jakoby z akt sprawy i przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynikało, że zdarzenie, któremu uległ S. G. (1) w dniu 27 stycznia 2017 roku nie miało związku z wykonywaną przez niego pracą w Szpitalu (...) w Z. w ramach zawartego kontraktu z ww. szpitalem – należy uznać za bezpodstawne i niezasadne . Na podstawie zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego, tj. załączonych do akt sprawy harmonogramów dyżurów medycznych za miesiąc styczeń 2017r. i harmonogramu pracy lekarzy Oddziału (...) Urazowego w styczniu 2017r. (k.13-15), a także pisma z dnia 02.06.2017r. wystosowanego przez Szpital (...) w Z. do organu rentowego, a przede wszystkim powołanych w sprawie świadków J. L. (kadrowej) i naocznego świadka wypadku - lekarza A. S. - wynika, że S. G. (1) w dniu 27 stycznia 2017r. w Szpitalu (...) w Z. świadczył pracę na izbie przyjęć oraz na Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w ramach zawartego z tym szpitalem kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadek A. S. potwierdził, że odwołujący świadczył pracę tego dnia w szpitalu, przewrócił się w jego obecności, gdy szli z poradni chirurgicznej na oddział( dowód: k. 19-19v).Świadek J. L. zeznała, że z harmonogramu pracy lekarzy wynika, iż odwołujący się świadczył pracę w dniu wypadku. Pomyłką pisarską wytłumaczyła fakt udzielenia błędnej odpowiedzi organowi rentowemu, że jej nie świadczył tego dnia. Podała ,że pomyłka ta wynikła z tego ,że odwołujący się na dzień 27 stycznia 2017r. nie miał wyznaczonego dyżuru medycznego, co wynikała z harmonogramu dyżurów na styczeń 2017r. Stwierdziła, że nie ma możliwości aby inny lekarz świadczył za odwołującego prace w dniu 27 stycznia 2017r., ponieważ zmiana taka musiałaby nastąpić w ramach zmiany harmonogramu i być zaakceptowana przez ordynatora (dowód: zeznania św. A. L. k. 116-16v ).

W opinii Sądu, zeznania świadków są wiarygodne , albowiem są logiczne i spójne., a przede wszystkim korelują z pozostałym materiałem dowodowym w postaci wiarygodnych dowodów z dokumentów. Wiarygodność dowodów z dokumentów , tj. harmonogramy dyżurów i harmonogram pracy lekarzy Oddziału (...) Urazowego ze styczniu 2017r., nie były kwestionowane przez żądną ze stron, Sąd także nie miał żadnych podstaw do kwestionowania wiarygodności tychże dowodów.

Zeznania świadków pozwoliły Sądowi na ustalenie istotnych okoliczności zdarzenia – mających znaczenie dla rozpatrywanej sprawy. Dowiodły, wbrew twierdzeniom organu rentowego, że S. G. (1) w dniu 27 stycznia 2017r. uległ wypadkowi świadcząc pracę w ramach zawartego kontraktu ze Szpitalem (...) w Z..

W związku z powyższym, należy stwierdzić z całym przekonaniem, iż zdarzenie z dnia 27 stycznia .2017r. powinno zostać uznane za wypadek przy pracy, ponieważ podane w karcie wypadku okoliczności zdarzenia, znajdują potwierdzenie w wyżej omówionym materiale dowodowym. Prowadzi to do wniosku, iż zajęte przez organ rentowy stanowisko było wadliwe, a wydana decyzja została oparta na błędnych ustaleniach faktycznych dotyczących okoliczności w jakich doszło do wypadku.

Otóż, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. N. 2015r., poz.1242 z późn. zm.), wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności wiązanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowią, iż za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych (art.8 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 t.j.).

Odwołujący się w dacie wypadku podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu i ubezpieczeniu chorobowemu.

Zdaniem Sądu przedmiotowe zdarzenie z dnia 27 stycznia 2017r. było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy wypadkowej.. Było to niewątpliwie zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną ,które zaistniało podczas wykonywania przez odwołującego się zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej , polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej., którego skutkiem był uraz obojczyka.

W związku z powyższym odwołującemu się przysługuje więc za okres od 30 stycznia 2017r. do 14 marca 2017r. zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru( art. 9 ust. 1 ustawy wypadkowej.)

.

Dlatego też na podstawie art. 477 14 § 2 kpc Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w sentencji wyroku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Biedrzycka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łomży
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Urszula Zaleska
Data wytworzenia informacji: